TS. Luật sư Phạm Liêm Chính

Ngày đăng: 14/10/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

Pham Liem Chinh

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ Luật kinh doanh và tư pháp quốc tế

Trình độ học vấn:

Quá trình công tác:

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh  thành thạo