Giảng Viên Cơ Hữu

TS. Nguyễn Thu Hằng

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Hawaii (Hoa Kỳ)

Đọc thêm
Cam, Ngo Van

TS. Ngô Văn Cẩm

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Giáo dục, Đại học Texas A&M (Hoa Kỳ)

Đọc thêm

TS. Phan Văn Hiếu

  Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), trường Đại học FPT/ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Tài chính), Đại học Connecticut (Hoa Kỳ)

Đọc thêm

TS. Nguyễn Thanh Bình

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Kinh tế, Đại học Virginia Polytechnic Institute and State (Hoa Kỳ)

Đọc thêm
Hoang Viet Ha

TS. Hoàng Việt Hà

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia

Đọc thêm