GS. Phan Văn Trường

Ngày đăng: 29/03/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

phanvantruong

Cố vấn chiến lược/Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Chuyên gia cao cấp trong đàm phán quốc tế.

Trình độ học vấn

– Năm 1967: Cử nhân Trường Quốc gia Cầu Đường của Pháp (École Nationale des Ponts et Chaussées)

– Năm 1970: Kỹ sư Đại học Paris Sorbonne 1, Pháp

– Năm 1973: Tiến sĩ Kinh tế Đô thị và Quy Hoạch Vùng, Đại học Paris Sorbonne 1, Pháp

Kinh nghiệm chuyên môn

– Năm 2012 – nay: Giảng viên, cố vấn cấp cao, thành viên hội đồng cố vấn chiến lược Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT.

– Năm 2014: Chủ nhiệm Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị và Lãnh Đạo của Viện John von Neumann trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

– Năm 2010 – nay: Giáo sư cao học Kinh tế đô thị & Quy hoạch vùng tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; và là Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Hòa Bình

– Năm 2006 – 2008: Chủ tịch Wah-Seong Việt Nam

– Năm 1998 – 2004: Chủ tịch Lyonnaise VietNam-BOT Company

– Năm 1997 – 1998: Chủ Tịch Suez- Đông Nam Á

– Năm 1992 – 1997: Phó Chủ tịch Alsthom Transports

– Năm 1985 – 1992: Phó Chủ tịch Alsthom Power

– Năm 1973 – 1985: Giảng Viên Quy Hoạch Vùng/Kinh tế Đô thị tại Đại học Paris Sorbonne 1, Pháp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo