Khai giảng FeMBA#11-12 | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Khai giảng FeMBA#11-12

Ngày đăng: 04/07/2016 | Chuyên mục: Hình ảnh

IMG_4707
IMG_4758
IMG_4766
IMG_4770
IMG_4776
IMG_4783
IMG_4786
IMG_4807
IMG_4811
IMG_4873
IMG_4937
IMG_4965
IMG_5047
IMG_5076
IMG_5121
IMG_5136
IMG_5156
IMG_5194
IMG_5297
IMG_5390
IMG_5349
IMG_5341
IMG_5370
IMG_5410
IMG_5320
111