Mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày đăng: 13/10/2017 | Chuyên mục: Dành cho nhà quản trị

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hàng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”.

Cover-01

Lịch sử ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Đúng ngày này 71 năm về trước – ngày 13/10/1945 – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hàng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình

Đến nay, sau 13 năm thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này – giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế – bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử kinh tế, trong từ điển tiếng Việt cách đây hơn chục năm không có từ “doanh nhân”, gần đây mới được bổ sung vào. Trong Hiến pháp lẽ ra cũng không có từ “doanh nhân” nếu như các đại biểu Quốc hội không lên tiếng và sau đó vai trò doanh nhân mới được hiến định.

Các quyết định, nghị quyết của Việt Nam đã cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Điều đáng mừng hơn nữa là vai trò của cộng đồng doanh nhân ngày càng được khẳng định, không chỉ bằng câu chữ trong các… nghị quyết. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua, lần đầu tiên doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Viện Quản trị Kinh doanh FSB xin gửi lời chúc THÀNH CÔNG đến các anh/chị doanh nhân! Chúc anh/chị luôn là biểu tượng của sự nhiệt huyết, tài năng và giỏi làm kinh tế để xây dựng một nền kinh tế vững vàng và thịnh vượng cho đất nước.