Ninh Thị Ty (IeMBA3) | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB