Đào tạo và phát triền nguồn nhân lực công ty

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY
(CORPORATE TRAINING AND DEVELOPMENT MANAGEMENT)

I.  MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học này học viên có thể:

  • Hiểu rõ những khái niệm, kiến thức cần thiết cũng nhƣ vận dụng các phƣơng pháp,  kỹ năng, công cụ hiện đại để quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty đạt hiệu quả và hiệu suất cao;
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển  nguồn nhân lực hoàn chỉnh cho công ty; 
  • Phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả với các giám đốc chức năng  để nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
  • Thiết lập kế hoạch phát triển nhân lực kế thừa;
  • Nắm bắt các mô hình mới đƣợc áp dụng thành công trên thế giới và tại Việt Nam;
  • Theo dõi, đánh giá và kiểm soát hiệu quả và hiệu suất đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty.

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Các  Giám đốc, các  Chuyên viên làm công tác liên quan đến Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực công ty;
  • Các Giám đốc nhân sự, các giám Đốc chức năng và Giám đốc doanh nghiệp muốn trang bị và nâng cao năng  lực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực công ty.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo hiện đại mang tính tương tác cao; học tập theo phương pháp hành động và trải nghiệm (action-based learning and experiential learning) với nhiều hoạt động như: xử lý tình huống, đóng vai, thực hành, làm bài tập, thuyết trình, DVD, trò chơi v.v.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY

CORPORATE TRAINING AND DEVELOPMENT MANAGEMENT

Tổng quát về Quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
General Administration of training and human resource development

a

Tầm quan trọng của Quản lý Đào Tạo Công ty trong việc Quản trị nguồn nhân lực và hiệu quả kinh doanh của công ty

The Importance of Management Training Management Company in the human resources and business performance of the company

b

Đào tạo con người và phát triển con người

Training humans and human development

c

Quy trình đào tạo và phát triển con người

The process of training and human development

d

Năng lực và hiệu quả công việc

The capacity and effectiveness of the

e

Phân tích công việc và hoạch định nhân sự

Job analysis and HR planning

Phân tích nhu cầu đào tạo
Training Needs Analysis

a

 Quy trình phân tích nhu cầu đào tạo

Process Training Needs Analysis

b

Các mô hình phân tích nhu cầu đào tạo

The model training needs analysis

c

Phương pháp xác định khoảng cách năng lực (GAP)

Method of determining the capacity gap (GAP)

d

Phân tích tổ chức

Analysis of the organization

e

Phân tích hoạt động

Analysis of activities

f

Phân tích nhân viên

Analysis staff

g

Phân tích định tính và định lượng

Analysis of qualitative and quantitative

h

Những điểm cần lƣu ý khi phân tích nhu cầu đào tạo

The point to keep in mind when analyzing training needs

Quản lý đào tạo nguồn nhân lực
Management training of human resources

a

Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực

Develop training plan for human resources

b

Thiết lập mục tiêu đào tạo

Goal Setting Training

c

Thiết lập ngân sách đào tạo

Establish training budget

d

Tập trung đào tạo theo mô hình KASH

Focus on model train KASH

e

Các trƣờng phái và phong cách học tập

The school and learning styles

f

Đào tạo, huấn luyện, tƣ vấn và cố vấn

Training, coaching, counseling and advice

g

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đào tạo

Choosing a training provider

h

Xây dựng đội ngũ chuyên viên đào tạo nội bộ

Build a team of internal trainers

i

Tổ chức đào tạo và truyền thông nội bộ

Organize training and internal communications

j

Xây dựng chính sách và hành chính đào tạo

Construction policy and administrative training

k

Đánh giá kết quả đào tạo

Evaluation of training results

l

Theo dõi và kiểm soát nhu cầu phát triển nhân viên

Monitoring and control of staff development needs

Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực công ty
Building the capacity of corporate standards

a

Phân loại năng lực

Sorting capability

b

Quy trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị, năng lực cốt lõi.

The process of developing a vision, mission, values, core competencies

c

Xây dựng năng lực từng nhóm chức năng, bộ phận, phòng ban

Capacity building of functional groups, departments, divisions

d

Xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí

Develop competency standards for each position

e

Chẩn đoán các hành vi biểu hiện thiếu hụt năng lực

Diagnosis behaviors manifest lack capacity

f

Quy trình đánh giá năng lực từng vị trí

Process capability assessment every position

g

Xây dựng kế hoạch cải thiện và phát triển năng lực

Develop a plan to improve and develop the capacity

Quản lý phát triển nguồn nhân lực
Management of human resources development

a

Chuẩn bị các năng lực khan hiếm

Preparation of scarce capacity

b

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân viên

Develop staff development plan

c

Xây dựng kế hoạch quản lý kế thừa

Construction Management Plan legacy

Xây dựng kế hoạch chiến lược tổng thể đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực công ty
Develop the overall strategic planning and training of human resources development company

a

Xây dựng chiến lƣợc ngắn trung hạn

Develop strategies for short-medium term

b

Lập kế hoạch hành động 

Plan of action

c

Các lỗi nên tránh và các lời khuyên trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực công ty

The error should be avoided and the advice of management and human resource development company

Đánh giá kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Evaluation plans for training and development of human resources

a

Các phương pháp đánh giá

The evaluation method

b

Quy trình đánh giá

The evaluation process

c

Các phƣơng pháp tính toán ROI trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

The method of calculating ROI in training and human resource development

d

Đánh giá hiệu quả và hiệu suất đào tạo

To assess the effectiveness and efficiency of training

e

Đánh giá tác động của kết quả đào tạo tới kết quả kinh doanh công ty

Impact Assessment of training outcomes to business results companies.

f

Ứng dụng BSC để quản trị năng lực.

BSC application to manage capacity.

Các tình huống, đóng vai, huấn luyện phản hồi thực tế
The situation, play, realistic training feedback

Thời lượng học

6 buổi

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Ngày khai giảng: 22/06/2013

Thời lượng: 6 buổi

Địa điểm: Viện QTKD FSB, Trường ĐH FPT, lầu 5 Tòa nhà Seaprodex, 87 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM

Học phí chính thức: 2.880.000 vnđ

Học phí ưu đãi:       2.000.000 vnđ (áp dụng cho học viên đăng ký trước 2 ngày khai giảng 2 tuần)

 
 

Đăng ký

*

*

*

*


*

*
Các khóa sắp khai giảng
Khóa Thời gian Địa điểm
Mini MBA K54 07-12-2013 Hà Nội
Mini-MBA K52 30-11-2013 Quảng Ninh
SMM 29-10-2013 Hà Nội
Mini MBA K49B 04-10-2013 TP.HCM
Mini MBA K49A 14-09-2013 TP.HCM
SMM 16-12-2013 TP.HCM
Kho kiến thức
Xem thêm >>
Liên kết nội bộ
Đối tác và khách hàng