ThS. Hà Nguyên | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

ThS. Hà Nguyên

Ngày đăng: 13/04/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

11

 

 

 

 

 

Viện trưởng Viện QTKD – Đại học FPT/ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Boise State, Mỹ

 

Trình độ học vấn:

  • 1997: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Boise State, Mỹ
  • 1996: Cử nhân Luật, Đại học Tổng hợp
  • 1992: Cử nhân kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • 2009 – nay: Viện phó Viện QTKD Đại học FPT (FSB)
  • 1999 – 2008: Giảng viên/Phụ trách chương trình đào tạo MBA, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 1998 – 1999: Trưởng phòng tư vấn– phát triển dự án, Trung tâm tư vấn và đào tạo quốc tế (ICTC), Bộ Thương mại.
  • 1997 – 1998: Trưởng bộ phận dịch vụ tư vấn, Tổ chức phát triển công nghiệp liên hiệp quốc (UNIDO), Áo
  • Tháng 6 – tháng 7/ 1997: Chuyên viên phân tích thị trường và tài chính doanh nghiệp , hợp tác ngân hàng, Ngân hàng US bank, Boise, Idaho (Mỹ)
  • 1995 – 1997: Phó phòng tư vấn – phát triển dự án. Trung tâm tư vấn và đào tạo quốc tế (ICTC), Bộ Thương mại Việt Nam
  • 1992 – 1995: Khối chương trình hành chính và PR, Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam

Chủ đề đào tạo đã thực hiện

– Tài chính doanh nghiệp

– Thị trường chứng khoán

– Marketing chiến lược

– Quản lý dự án

– Quản trị nhân sự

– Tâm lý và hành vi tổ chức

– Xây dựng nhóm công tác

– Quản lý sự thay đổi

– Truyền thông doanh nghiệp

–  Doanh nghiệp mới (Entrepreneurship)

Các kinh nghiệm tư vấn và đào tạo khác

Tư vấn

– Chuyên gia phân tích hoạt động. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước do DANIDA tài trợ. Tổng công ty cao su Việt Nam, Công ty Cao su Tây Ninh, Công ty Cao su Đồng Nai (2002)

– Chuyên gia tư vấn quản lý (Hoạch định chiến lược và Phân tích nhu cầu đào tạo) Vietnam Airlines (2001).

– Chuyên gia tư vấn nhân sự (Sợ tuyển và lựa chọn). Văn phòng Khu vực miền Bắc, Tổng công ty HK Việt Nam (2000)

– Chuyên gia tư vấn-đào tạo (Đánh giá dự án và hoạch định chiến lược). Dự án cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk do DANIDA tài trợ. (1998, 1999)

– Chuyên gia tư vấn (Đánh giá dự án). Dự án cải cách hành chính tỉnh Nam Định do DANIDA tài trợ (1999).

– Trưởng nhóm tư vấn (Lập kế hoạch kinh doanh). Cung cấp dịch vụ tư vấn cho 6 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM (1998-1999).

– Chuyên viên tư vấn (Phân tích nhu cầu đào tạo). Nghiên cứu khả thi công tác xúc tiến thương mại tại Bộ Thương mại  -Hỗ trợ dự án VIE/98/021 (1998).

Chuyên gia tư vấn. Học viện Công nghệ châu á, Trung tâm tại Hà Nội (AITCV). 1996-1997.

Chuyên gia (Xây dựng cơ sở dữ liệu Các nhà tài trợ và Đào tạo). Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). 1996.

Đào tạo khác

– Giảng viên(Quản lý tài chính và nhân sự). Dự án hỗ trợ Kế hoạch hoá MPI-ADB (1999, 2000 & 2001). Thực hiện đào tạo 300 lượt cán bộ các sở , ban, ngành cấp tỉnh theo chương trình của ADB.

– Giảng viên. Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cao cấp Trường kinh doanh Amos Tuck, Đại học Dartmouth (Việt Nam, Hoa Kỳ: 2000, 2001, 2002). Chương trình hàng năm đào tạo 50 cán bộ cao cấp của các doanh nghiệp khối quốc doanh và tư nhân.

– Giảng viên. Quản trị doanh nghiệp. Chương trình đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp năm 2000. TP Hồ Chí Minh.

– Giảng viên thỉnh giảng. Trường kinh doanh Lahti. Thương mại, đầu tư và kinh doanh quốc tế; quản trị nhân sự, marketing chiến lược (1999)

– Trưởng nhóm giảng viên. Phân tích và lập kế hoạch kinh doanh. Dự án hỗ trợ phát triển DN vừa và nhỏ MPI-UNIDO. Chương trình đào tạo 45 chuyên viên tư vấn kế hoạch kinh doanh và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (1998).

Hoạt động nghiên cứu và ấn phẩm

– D. Richards, H. Nguyen and N.V. Lan. The Limping Tiger: Problems in Transition for Small and Medium Sized Enterprises in Vietnam. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đông á, Tập 2 (Chủ biên C. Harvie and B.C Lee). Cheltenham, NXB Edward Elgar (tháng 5-2002).

– Đề tài KH 99-00-207: Phân tích nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đào tao xúc tiến thương mại, Bộ Thương Mại, 1999. (phó chủ nhiệm đề tài).

– Sổ tay hướng dẫn lập Kế hoạch kinh doanh dành cho chuyên viên tư vấn. 1998.

– H. Nguyen. Đạo đức kinh doanh. Hội nghị khu vực lần thứ 4, Port Dickson, Malaysia, 1999.

– Đóng góp: Sectoral Analysis of Trade, Investment and Business in Vietnam. (Phân tích ngành về thương mại, đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam). NXB Macmillan (Anh), 1999.

– Đề tài KH: Tác động của đa dạng sinh học đối với thương mại và phát triển kinh tế ở Việt Nam, Bộ KH-CN và Môi trường, 1998.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo