ThS. Vũ Quang Thịnh

Ngày đăng: 04/04/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

Thinh, Vu Quang Thinh

Giám đốc điều hành, Ashta International Inc, Hanoi, Vietnam/ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Washington State

Trình độ học vấn:

  • 2002: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Washington state
  • 1986: Cử nhân toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  • 1998: Chứng chỉ khóa học Phát triển quản lý cấp cao, Đại học Nanyang
  • 1995: Chứng chỉ khóa học Phân tích tài chính, Đại học New York

Kinh nghiệm công tác:

  • 2002 đến nay: Giám đốc/Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, Công ty Tư vấn MCG
  • 1997- 2002: Giám đốc bộ phận Tư vấn quản lý, KPMG
  • 1993-1998: Giám đốc điều hành, Ashta International Inc, Hanoi, Vietnam
  • 1987-1993: Chuyên gia kế hoạch và thị trường, Công ty thông tin Việt Nam

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.