TS.Bùi Xuân Chung

Ngày đăng: 09/04/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

 

Bui Xuan Chung

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB)/Chuyên gia tư vấn về tài chính Ngân hàng

Trình độ học vấn:

 • 2010: Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • 2005: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • 1999: Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2015 – nay: Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT
 • 2011 – 2014: Tư vấn độc lập, Tư vấn độc lập cho MPI trong xây dựng mô hình công tư trong đầu tư (PPPs) trong đầu tư dự án mua sắm công online
 • 2010 – 2012: Giảng viên, Học viện công nghệ thông tin Quốc tế KarROX
 • 2006 – 2010: Giảng viên, CALIFORNIA MIRAMAR UNIVERTSITY – CSD
 • 2007 – 2012: Phó Ban tài chính kế toán, Quỹ dịch vụ công ích Việt Nam (VTF)
 • 2010 – 2011: Tư vấn nội dung tài chính – dự án Financing for PHEL, Ngân Hàng Thế giới – Unit giáo dục
 • 2008 – 2012: Giáo viên kiêm giảng, chuyên gia tư vấn tại Trung tâm tư vấn Ngân hàng và tài chính Khoa học (bán thời gian), Đại học kinh tế quốc dân
 • 2007 – 2008: Tham gia Hội đồng tư vấn để đánh giá tư vấn chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • 2008 – 2011: Tư vấn tài chính và hoạt động quản trị, xác định giá trị của công ty (bán thời gian), Công ty cổ phần Viegrid
 • 2003 – 2007: Trưởng phòng Tài chính kế toán, NIIC
 • 1997 – 2003: Nhân viên Kế hoạch tài chính, HACISCO
 • 1995 – 1997: Nhân viên đầu tư, Công ty Xây dựng Trường Sơn