TS. Đào Thị Thanh Lam

Ngày đăng: 21/04/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

 c lam

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Kinh tế, Đại học Aalborg, Đan Mạch

Trình độ học vấn:

 • 2009: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Aalborg, Đan Mạch
 • 1999: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Tổng hợp Boise, Hoa Kỳ
 • 1997: Bằng tốt nghiệp thứ 2: Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
 • 1994: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm công tác:

 • 4/2009 – nay: Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học FPT
 • 1/2009 – 5/2009: Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2006 – 2010: Trưởng ban nhân sự, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • 2000 – 2006: Chuyên viên điều phối chương trình Cử nhân QTKD, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân HN
 • 2002 – 2006: Trưởng ban đào tạo chương trình MBA, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân HN
 • 1999 – 2006: Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân HN
 • 1999 – 2006: Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân HN
 • 1994 –1999: Giảng viên, Khoa Kinh tế lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân HN