TS. Đinh Quyết Thắng | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

TS. Đinh Quyết Thắng

Ngày đăng: 04/05/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

dinhquyetthang

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Bulacan State (Philippines)

Trình độ học vấn:

  • 2013: Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bulacan State (Philippines)
  • 2010: Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Irvine (Hoa Kỳ)

Kinh nghiệm công tác:

  • 2014 – nay: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT
  • 2/2011 – nay: Giám đốc vùng tại Việt Nam  – Công ty giải pháp về dịch vụ tài chính toàn cầu
  • 2003 – 2011: Giám đốc giải pháp của MICROTEC (Singapore)
  • 2000 – 2003: Trưởng đại diện công ty Powercomp Automation
  • 1999 – 2000: Quản lý dự án CICAT
  • 1997 – 1999: Giám đốc dự án IT

Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo