TS. Nguyễn Bình Minh

Ngày đăng: 14/10/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

Nguyen Binh Minh

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Marketing

Trình độ học vấn:

  • 2015:  Tiến sĩ ngành Marketing, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
  • 2010: Thạc sỹ QTKD, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
  • 2005: Cử nhân QTKD, Viện Đại học mở Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2016 – nay: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh – Trường ĐH FPT
  • 2011 – 2015: Giảng viên/Tư vấn, Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển quản lý (MCaD)
  • 2007 – 2010: Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Nhà sạch Việt Nam
  • 2005 – 2007: Điều hành dự án, Công ty hội chợ triển lãm Vinexpro

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh  thành thạo