TS.Trần Đoàn Kim

Ngày đăng: 24/03/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

Kim, Tran Doan Kim

Giảng viên, Viện QTKD, Đại học FPT/ Giảng viên, Khoa QTKD, ĐHQGHN

Trình độ học vấn:

  • 2006: Tiến sĩ marketing, ĐHKTQD, VN
  • 1999: Thạc sĩ QTKD, Boise State University, Hoa Kỳ
  • 1996: Cử nhân luật, Khoa luật,  ĐHQG HN
  • 1991: Cử nhân khoa học, Đại học Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • 2009 – nay: Giảng viên, Viện QTKD, Đại học FPT
  • 6/1999  – 2009: Giảng viên, Khoa QTKD, ĐHQGHN
  • 1997 – 1998: Chuyên viên phân tích thị trường, Dự án phát triển nông nghiệp của Bộ Ngoại giao Mỹ
  • 1994 – 1997: Luật sư tư vấn, Hãng luật Chor Pee & Company (Singapore)
  • 1993 – 1994: Trợ lý giám đốc bán hàng và marketing, Shell Bitumen Việt Nam (công ty con của Tập đoàn Royal Dutch Shell)
  • 1991 – 1993: Trợ lý hành chính Tổng Giám đốc, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.