FSB tiên phong đào tạo CXM bằng Hybrid learning cùng chuyên gia hàng đầu Hoa Kỳ

29/07/2021

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT triển khai mô hình Hybrid Learning vào khoá học “Quản trị trải nghiệm khách hàng – CXM". Đây là chương trình đầu tiên về Quản trị khách hàng tại Việt Nam được cấp chứng chỉ Quốc tế.

>> Chi tiết: https://tienphong.vn/fsb-tien-phong-dao-tao-cxm-bang-hybrid-learning-cung-chuyen-gia-hang-dau-hoa-ky-post1333398.tpo