Để vươn tới mục tiêu trở thành Trường hàng đầu về Quản trị và Công nghệ theo hướng ứng dụng, FSB xác định Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nền tảng cho công tác giảng dạy và học tập của Trường. Đây là định hướng phù hợp với xu hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp cũng như Sứ mệnh và Tầm nhìn của Tổ chức Giáo dục FPT.

Các bài viết, đề tài, dự án tư vấn, nghiên cứu mà FSB hướng tới là những nghiên cứu có tính thực tiễn cao, có tính ứng dụng về quản trị tổ chức nhằm hỗ trợ, định hướng cho hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FSB thường xuyên tổ chức các chuỗi Hội thảo khoa học, các Seminar với chủ đề các chuyên ngành dành cho giảng viên, nghiên cứu viên và học viên quan tâm tới hoạt động Nghiên cứu khoa học.

Giảng viên tại FSB được chia làm 2 nhóm: Giảng viên, và Giảng viên - Nghiên cứu viên. Trường luôn khuyến khích các giảng viên, học viên và toàn thể cán bộ nhân viên của trường tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, và khi đó họ nhận được chính sách thù lao ở mức cao cho các bài viết, công trình nghiên cứu, bài báo trong và ngoài nước được ghi nhận.

Cùng với định hướng phát triển nghiên cứu khoa học kể trên, FSB hy vọng sẽ sớm trở thành cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng cao, và có uy tín trong chuyên sâu nghiên cứu ứng dụng quản trị điều hành, tư vấn về quản trị tổ chức có danh tiếng tại Việt Nam cũng như tại Khu vực trong tương lai gần.CÁC BÀI BÁO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TITLE CITED BY YEAR
Estimation of respiratory waveform and heart rate using an accelerometer
DH Phan, S Bonnet, R Guillemaud, E Castelli, NYP Thi
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …
66 2008
Estimation of respiratory waveform using an accelerometer
PD Hung, S Bonnet, R Guillemaud, E Castelli, PTN Yen
2008 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to …
60 2008
Implementing an Android Application for Automatic Vietnamese Business Card Recognition
PD Hung, DQ Linh
Pattern Recognition and Image Analysis, ISSN 1054-6618 29 (1), 203-213
3 2019
Pest detection on Traps using Deep Convolutional Neural Networks
NT Nam, PD Hung
ICCCV '18 International Conference on Control and Computer Vision, 33-38
3 2018
Central sleep apnea detection using an accelerometer
PD Hung
ICCCV '18 Proceedings of the 2018 International Conference on Control and …
3 2018
Padding and Non-padding Methods in Deep Convolutional Sequence Model for Japanese Handwriting Recognition
NT Nam, PD Hung
ICMLSC 2019, The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft …
2 2019
Estimating confident index of respiratory signal using an accelerometer
DH Phan
(ICSIP), 2017 IEEE 2nd International Conference on Signal and Image …
2 2017
Estimating respiration rate using an accelerometer sensor
PD Hung
CSBio '17: Eighth International Conference on Computational Systems-Biology …
1 2017
Investigation the largest Lyapunov exponent on the signal heart rate variability and the apnea
DH Phan, E Castelli, NY Pham Thi
International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2007 …
1 2007
Flexible development for embedded system software
PD Hung, LH Nam, HV Thang
(RICE 2019), The 4th International Conference on Research in Intelligent and …
  2019
Evaluating Blockchain-IoT Frameworks
LT Kien, PD Hung, KH My
(RICE 2019), The 4th International Conference on Research in Intelligent and …
  2019
I-PD Controller Design based on Robust Viewpoint
VT Diep, PD Hung, NT Su
(IRCE 2019) 2nd International Conference of Intelligent Robotic and Control …
  2019
Model-driven design for fast deployment of embedded systems
PD Hung, PM Duong, TM Giang, VT Diep
(IRCE 2019), 2nd International Conference of Intelligent Robotic and Control …
  2019
Robotic Process Automation and opportunities for Vietnamese market
LV Chuong, PD Hung, VT Diep
(ICCCM 2019), The 7th International Conference on Computer and …
  2019
Continuous Integration for Android application development and training
PD Hung, DT Giang
(ICEMT 2019) 3rd International Conference on Education and Multimedia …
  2019
Comparing ML algorithms on financial fraud detection
CM Tae, PD Hung
(DSIT 2019) 2nd International Conference on Data Science and Information …
  2019
Customer Segmentation Using Hierarchical Agglomerative Clustering
PD Hung, NTT Lien, ND Ngoc
(ICISS 2019) The 2nd International Conference on Information Science and …
  2019
K-means Clustering using R-A Case Study of Market Segmentation
PD Hung, ND Ngoc, TD Hanh
ICEBA 2019, 5th International Conference on E-Business and Applications …
  2019
Building a Big Data Oriented Architecture for Enterprise Integration
LH Nam, PD Hung
(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
NT Luu, PD Hung
(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
Building a Remote Laboratory Based on NVIDIA GeForce Experience and Moonlight Streaming
TK Linh, PD Hung

(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
Factors affecting the sustainability of telecentres in developing countries
BX Chung, DM Thai, D Duong, TTA Thu, 
Morten Falch
(TP2021) Telecommunications Policy
  2021
Development of complexity management strategies for construction projects
DP Bac, 
Sharareh Kermanshachi, Thahomina Jahan Nipa
(JEDT2021) Journal of engineering design and technology
  2021
Handbook: Case Studies of Applying an Innovative Systems-Based Framework in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa
NC Nam, 
Ockie Bosch, T Ha, Kwamina Banson
(HSS2021) Handbook of Systems Sciences
  2021
Punctuation Prediction in Vietnamese ASRs Using Transformer-Based Models
BT Viet, TT Oanh

(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
The System for Detecting Vietnamese Mispronunciation
NQ Minh, PD Hung
(CCIS2021) Communications in Computer and Information Science
  2021
Relation Classification Based on Vietnamese Covid-19 Information Using BERT Model with Typed Entity Markers
TM Giang, PD Hung
(CCIS2021) Communications in Computer and Information Science
  2021
Đạo đức kinh doanh và tinh thần thượng tôn pháp luật
DM Cuong
(TCCS2021) Tạp chí Cộng sản
  2021
Đánh giá kết quả đào tạo theo mô hình MOOC
HA Tuan
Tạp chí giáo dục nghề nghiệp
  2021
Mathematical Discussion on the Relationship Between SUTs and SIOTs
PQ Ngoc
(RWE2021) Research in World Economy
  2021
Factors Affecting the Sustainability of Telecentres in the Developing Country
BX Chung, DM Thai, Duong, Dang, 
Falch, Morten, TTA Thu
(ITS2021) 23rd Biennial Conference of the International Telecommunications Society (ITS): Digital societies and industrial transformations: Policies, markets, and technologies in a post-Covidworld
  2021
Measure Value Digital in Economy: Case of Vietnam
B Trinh, NV Phong
(CSJ2021) Tạp chí: Case Studies Journal
  2022
Determinants of User Satisfaction with Fixed Broadband Internet Services during the Covid-19 Pandemic
TT Hue, TT Thu
(IJME2021) International Journal of Business, Management and Economics

 
  2022