NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Vươn tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo hàng đầu về Quản trị và Công nghệ theo hướng ứng dụng, FSB xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ trợ và nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nền tảng cho công tác dạy và học của trường. Phù hợp với xu thế hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như sứ mệnh và tầm nhìn của FE - Tổ chức Giáo dục FPT.

Các bài viết, đề tài, dự án tư vấn, nghiên cứu mà FSB hướng tới là những nghiên cứu có tính thực tiễn cao, đặc biệt phải ứng dụng có hiệu quả trong quản trị tổ chức. Nhằm hỗ trợ, định hướng cho công tác quản trị điều hành của các Doanh nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế.

FSB thường xuyên tổ chức các chuỗi hội thảo khoa học, các seminar với chủ đề chuyên sâu dành cho giảng viên, nghiên cứu viên và học viên quan tâm tới hoạt động nghiên cứu khoa học.

Giảng viên tại FSB được chia làm 2 nhóm giảng viên, và giảng viên - nghiên cứu viên. Trường luôn khuyến khích, có chính sách đãi ngộ tốt với các giảng viên, học viên, cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của trường tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, và khi đó họ nhận được những đãi ngộ ở mức cao cho các bài viết, công trình nghiên cứu, bài báo được ghi nhận.

Song hành cùng chất lượng tổ chức đào tạo tốt, với định hướng phát triển nghiên cứu khoa học kể trên FSB hy vọng sẽ sớm trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, toàn diện và có uy tín chuyên sâu trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và đào tạo quản trị điều hành danh tiếng tại Việt Nam và Khu vực trong tương lai gần.
MỘT SỐ BÀI BÁO VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIÊU BIỂU ĐÃ PHÁT HÀNH

 
TITLE  CITED BY    YEAR  
Labour market effects of social insurance reform in Vietnam
NK Dung, GT Long
(JAPE2023) Journal of the Asia Pacific Economy
  2023
Research on improving the combination of IT skills for students majoring in foreign languages in order to get a good job after graduation
TTH My
(CIMS2022) Computer Integrated Manufacturing Systems
  2022
A Proposed Architecture of Intelligent Operations Center for Smart Cities Development
NH Hai, NM Tan, TC Duan, TD Hung, TC Doan
(LNNS2022) Lecture Notes in Networks and Systems
  2022
Customers' Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty in Online Securities Trading: Do Moderating Effects of Technology Readiness Matter?
DQ Thang, PD Vy, LT Vu, P Long
(IJEMA2022) International Journal of E-Services and Mobile Applications
  2022
Flexible Information System Infrastructure Solutions for Small and Medium Enterprises
T Quy, PD Hung
(LNCS2022) Lecture Notes in Computer Science
  2022
Improving Availability for Robotics Automation Process Deployment in Enterprise Cooperative Applications
LV Chuong, PD Hung, VT Diep
(LNCS2022) Lecture Notes in Computer Science
  2022
URL Classification Using Convolutional Neural Network for a New Large Dataset
ND Hung, PD Hung, VT Diep
(LNCS2022) Lecture Notes in Computer Science
  2022
A Lightweight Image Colorization Model Based on U-Net Architecture
PV Thanh, PD Hung
(LNNS2022) Lecture Notes in Networks and Systems
  2022
Offline Handwritten Signature Forgery Verification using Deep Learning Methods
PD Hung, PS Bach, BT Vinh, NH Tien, VT Diep
(LNNS2022) Lecture Notes in Networks and Systems
  2022
The Market for Gac Target Products - Chương 10
PH Tai
Sách Gac Fruit: Advances in Cultivation, Utilization, Health Benefits and Processing Technologies
  2022
Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển kinh tế nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp
DM Cuong

(TCLLCT2022) Tạp chí: Lý Luận Chính Trị 
  2022
Ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hợp tác xã để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc
DM Cuong
(TCLLCT2022) Tạp chí: Lý Luận Chính Trị 
  2022
Perennial Plants in Vietnam's Economy
DM Hung, B Trinh
(RWE2022) Research in World Economy
  2022
Determinants of User Satisfaction with Fixed Broadband Internet Services during the Covid-19 Pandemic
TT Hue, TT Thu
(IJME2021) International Journal of Business, Management and Economics
  2022
Measure Value Digital in Economy: Case of Vietnam
B Trinh, NV Phong
(CSJ2021) Tạp chí: Case Studies Journal
  2022
Factors Affecting the Sustainability of Telecentres in the Developing Country
BX Chung, DM Thai, Duong, Dang, 
Falch, Morten, TTA Thu
(ITS2021) 23rd Biennial Conference of the International Telecommunications Society (ITS): Digital societies and industrial transformations: Policies, markets, and technologies in a post-Covidworld
  2021
Mathematical Discussion on the Relationship Between SUTs and SIOTs
PQ Ngoc
(RWE2021) Research in World Economy
  2021
Đánh giá kết quả đào tạo theo mô hình MOOC
HA Tuan
Tạp chí giáo dục nghề nghiệp
  2021
Đạo đức kinh doanh và tinh thần thượng tôn pháp luật
DM Cuong
(TCCS2021) Tạp chí Cộng sản
  2021
Relation Classification Based on Vietnamese Covid-19 Information Using BERT Model with Typed Entity Markers
TM Giang, PD Hung
(CCIS2021) Communications in Computer and Information Science
  2021
The System for Detecting Vietnamese Mispronunciation
NQ Minh, PD Hung
(CCIS2021) Communications in Computer and Information Science
  2021
Punctuation Prediction in Vietnamese ASRs Using Transformer-Based Models
BT Viet, TT Oanh

(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
Handbook: Case Studies of Applying an Innovative Systems-Based Framework in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa
NC Nam, 
Ockie Bosch, T Ha, Kwamina Banson
(HSS2021) Handbook of Systems Sciences
  2021
Development of complexity management strategies for construction projects
DP Bac, 
Sharareh Kermanshachi, Thahomina Jahan Nipa
(JEDT2021) Journal of engineering design and technology
  2021
Factors affecting the sustainability of telecentres in developing countries
BX Chung, DM Thai, D Duong, TTA Thu, 
Morten Falch
(TP2021) Telecommunications Policy
  2021
Building a Remote Laboratory Based on NVIDIA GeForce Experience and Moonlight Streaming
TK Linh, PD Hung

(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
NT Luu, PD Hung
(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
Building a Big Data Oriented Architecture for Enterprise Integration
LH Nam, PD Hung
(LNCS2021) Lecture Notes in Computer Science
  2021
K-means Clustering using R-A Case Study of Market Segmentation
PD Hung, ND Ngoc, TD Hanh
ICEBA 2019, 5th International Conference on E-Business and Applications …
  2019
Customer Segmentation Using Hierarchical Agglomerative Clustering
PD Hung, NTT Lien, ND Ngoc
(ICISS 2019) The 2nd International Conference on Information Science and …
  2019
Comparing ML algorithms on financial fraud detection
CM Tae, PD Hung
(DSIT 2019) 2nd International Conference on Data Science and Information …
  2019
Continuous Integration for Android application development and training
PD Hung, DT Giang
(ICEMT 2019) 3rd International Conference on Education and Multimedia …
  2019
Robotic Process Automation and opportunities for Vietnamese market
LV Chuong, PD Hung, VT Diep
(ICCCM 2019), The 7th International Conference on Computer and …
  2019
Model-driven design for fast deployment of embedded systems
PD Hung, PM Duong, TM Giang, VT Diep
(IRCE 2019), 2nd International Conference of Intelligent Robotic and Control …
  2019
I-PD Controller Design based on Robust Viewpoint
VT Diep, PD Hung, NT Su
(IRCE 2019) 2nd International Conference of Intelligent Robotic and Control …
  2019
Evaluating Blockchain-IoT Frameworks
LT Kien, PD Hung, KH My
(RICE 2019), The 4th International Conference on Research in Intelligent and …
  2019
Flexible development for embedded system software
PD Hung, LH Nam, HV Thang
(RICE 2019), The 4th International Conference on Research in Intelligent and …
  2019
Padding and Non-padding Methods in Deep Convolutional Sequence Model for Japanese Handwriting Recognition
NT Nam, PD Hung
ICMLSC 2019, The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft …
2 2019
Implementing an Android Application for Automatic Vietnamese Business Card Recognition
PD Hung, DQ Linh
Pattern Recognition and Image Analysis, ISSN 1054-6618 29 (1), 203-213
3 2019
Central sleep apnea detection using an accelerometer
PD Hung
ICCCV '18 Proceedings of the 2018 International Conference on Control and …
3 2018
Pest detection on Traps using Deep Convolutional Neural Networks
NT Nam, PD Hung
ICCCV '18 International Conference on Control and Computer Vision, 33-38
3 2018
Estimating confident index of respiratory signal using an accelerometer
DH Phan
(ICSIP), 2017 IEEE 2nd International Conference on Signal and Image …
2 2017
Estimating respiration rate using an accelerometer sensor
PD Hung
CSBio '17: Eighth International Conference on Computational Systems-Biology …
1 2017
Estimation of respiratory waveform and heart rate using an accelerometer
DH Phan, S Bonnet, R Guillemaud, E Castelli, NYP Thi
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …
66 2008
Estimation of respiratory waveform using an accelerometer
PD Hung, S Bonnet, R Guillemaud, E Castelli, PTN Yen
2008 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to …
60 2008
Investigation the largest Lyapunov exponent on the signal heart rate variability and the apnea
DH Phan, E Castelli, NY Pham Thi
International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2007 …
1 2007