Quản trị tinh thần cho nhà lãnh đạo tương lai

07/09/2020

Khóa học dành cho lãnh đạo doanh nghiệp tìm những niềm vui rất đơn thuần nhưng vô cùng sâu sắc của trạng thái an nhiên.

>> Chi tiết: https://nhipcaudautu.vn/phong-cach-song/quan-tri-tinh-than-cho-nha-lanh-dao-tuong-lai-3336552